Sylvain Boccon-Gibod

Enseignant vacataire, iaelyon School of Management

iaelyon

Enseignants

Coordonnées

Courriel
sylvain.boccon-gibod@univ-lyon3.fr

AGILI(3F) / CRCC LYON